Những đột phá chiến lược của tỉnh Tây Ninh

Lãnh đạo tỉnh khuyến khích mọi người phát huy trí tuệ của cá nhân để tham gia một cách tích cực vào việc tạo dựng những nhân tố mới và cách làm mới, nhằm đạt được mục tiêu cho cái chung; và các cá…

Tin tức

Thông tin kinh tế trong tỉnh (6-2-2019)

Tháng 1.2019, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh so với tháng trước giảm 1,16%, tập trung ở các ngành như: sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học (giảm 24,5%); thoát nước…

Lễ Hội Truyền Thống

Địa Danh