Xây dựng nông thôn mới là một cuộc cách mạng

Bản chất của nông thôn mới (NTM) là nâng cao mức sống của người nông dân, cả về vật chất và tinh thần, chứ không chỉ là các công trình xây dựng cơ bản. Xây dựng NTM là cuộc cách mạng, phải kiên trì thực hiện để giảm khoảng cách giữa thành thị và nông thôn…

Công trình kênh mương thoát nước tại Khu dân cư Chàng Riệc (huyện Tân Biên)

Công trình kênh mương thoát nước tại Khu dân cư Chàng Riệc (huyện Tân Biên)

Chương trình quốc gia xây dựng NTM đã trải qua 6 năm, nhiều địa phương đã nỗ lực hoàn thành 19/19 tiêu chí, đạt chuẩn NTM, qua đó đã tạo diện mạo mới cho các địa bàn nông thôn.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo TW về Chương trình xây dựng NTM, tính đến ngày 15.9.2016, cả nước đã có 2.045 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Hiện còn 300 xã đạt dưới 5 chỉ tiêu- giảm 26 xã so với đầu năm 2016. Bên cạnh đó, có hơn 24 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng ban hành quyết định công nhận đạt chuẩn NTM – tăng 9 đơn vị so với năm 2015 và dự kiến hết năm 2016 có khoảng 30 huyện được công nhận NTM.

Tại Tây Ninh, tính đến tháng 9.2016, toàn tỉnh có 16 xã (tỷ lệ 20%) được công nhận đạt chuẩn NTM, không có xã nào dưới 5 tiêu chí, bình quân đạt 12,55 tiêu chí/xã. Hiện nay, 80 xã đã cơ bản đạt 2 tiêu chí về quy hoạch, bưu điện; từ 70 – 78 xã đạt các tiêu chí về điện, lao động có việc làm thường xuyên, hình thức tổ chức sản xuất văn hóa, an ninh trật tự xã hội; từ 50 – 67 xã đạt các tiêu chí về thủy lợi, nhà ở, hộ nghèo, hệ thống chính trị; từ 16 – 47 xã đạt các tiêu chí còn lại. Hiện tỉnh đã và đang đầu tư 252 hạng mục công trình NTM (bao gồm cả công trình chuyển tiếp), gồm: Xây dựng, nâng cấp hơn 134km đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa gần 13km kênh mương nội đồng: xây dựng 64 trường học đạt chuẩn; nâng cấp 13 Trung tâm Văn hóa – Thể thao và học tập cộng đồng xã, 48 nhà văn hóa ấp.

Sau 6 năm xây dựng NTM, các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực: cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch đúng định hướng; đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện; hạ tầng nông thôn ngày càng đồng bộ… Mục tiêu của Tây Ninh là phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 40 xã đạt chuẩn NTM, ít nhất 1 huyện đạt chuẩn NTM; 64 xã đạt tiêu chí 17 về môi trường; 100% dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh…

Tuy nhiên, dù có nhiều khởi sắc, nhưng các khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh vẫn chưa theo kịp yêu cầu đổi mới; môi trường nông thôn một số nơi chưa có sự thay đổi rõ nét; một số công trình vốn ngân sách đầu tư gặp khó khăn, chậm triển khai như trường học, trạm y tế, cơ sở văn hóa… ảnh hưởng lộ trình đạt chuẩn xã điểm…

Để hoàn thành mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, giải pháp đầu tiên được tỉnh đưa ra là tiếp tục thực hiện cuộc vận động xã hội sâu rộng về xây dựng NTM; Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua xây dựng NTM từ trung ương đến cơ sở nhằm nâng cao nhận thức; Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách; Xây dựng, ban hành chính sách đối với các vùng đặc thù, trong đó ưu tiên hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu, trực tiếp phục vụ phát triển sản xuất theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Tăng cường phân cấp, trao quyền cho cấp xã, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và cộng đồng thực sự làm chủ trong xây dựng NTM theo cơ chế đầu tư đặc thù rút gọn; Bảo đảm tính công khai, minh bạch trong suốt quá trình thực hiện Chương trình và cần đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để thực hiện Chương trình.

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 diễn ra ngày 30.9.2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Bản chất của NTM là nâng cao mức sống của người nông dân, cả về vật chất và tinh thần, chứ không chỉ là các công trình xây dựng cơ bản. Xây dựng NTM là cuộc cách mạng, phải kiên trì thực hiện để giảm khoảng cách giữa thành thị và nông thôn…

Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu nâng cao vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị các cấp trong xây dựng NTM, nhất là vai trò của người đứng đầu chính quyền các cấp, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, hành động vì nhân dân để bảo đảm thay đổi cuộc sống của người dân ở nông thôn. Xây dựng NTM không được chạy theo thành tích, toàn hệ thống chính trị, toàn dân, các doanh nghiệp phải có trách nhiệm xây dựng NTM.

Theo Vũ Nguyệt (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm