xử lý nước thải

xử lý nước thải

Thông tin kinh tế trong tỉnh (6-2-2019)

Tháng 1.2019, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh so với tháng trước giảm 1,16%, tập trung ở các ngành như: sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học (giảm 24,5%); thoát nước và xử lý nước thải (giảm 18,97%); sản xuất máy móc thiết bị khác (giảm 13,1%).

Xử lý tốt vấn đề môi trường, tạo điều kiện cho sản xuất phát triển

Bên cạnh việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư hoàn thiện hệ thống xử lý chất thải thì vấn đề phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp gây ô nhiễm môi trường, dù lớn hay nhỏ là cũng rất cần thiết và đây cũng là một trong những giải pháp phòng ngừa, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm…