Thư viện thân thiện

Thư viện thân thiện

Đem sách đến với trẻ

Việc đọc sách có vai trò hết sức quan trọng trong phát triển và hoàn thiện nhân cách, nhất là với trẻ em. Đọc sách giúp trẻ có tri thức về cuộc sống, về thế giới.