Tây Ninh

Tây Ninh

Ý nghĩa Logo tỉnh Tây Ninh

Trong quá trình hội nhập và phát triển, để quảng bá hình ảnh Tây Ninh với cả nước, từ năm 2007 Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát động cuộc thi sáng tác biểu tượng Logo tỉnh Tây Ninh.

Họp Hội đồng duyệt kịch bản và duyệt nghiệm thu phim tài liệu 180 năm – Tây Ninh hình thành và phát triển.

Ngày 27/5/2016, Hội đồng duyệt kịch bản và duyệt nghiệm thu phim tài liệu 180 năm – Tây Ninh hình thành và phát triển tổ chức họp góp ý kịch bản phim tài liệu do HTV xây dựng về các nội dung: số lượng tập phim, tên và những sự kiện quan trọng, những nhân vật tiêu biểu trong từng tập phim tài liệu…