Phát triển nguồn nhân lực

Phát triển nguồn nhân lực

Những đột phá chiến lược của tỉnh Tây Ninh

Lãnh đạo tỉnh khuyến khích mọi người phát huy trí tuệ của cá nhân để tham gia một cách tích cực vào việc tạo dựng những nhân tố mới và cách làm mới, nhằm đạt được mục tiêu cho cái chung; và các cá nhân cũng được tưởng thưởng từ thành quả của mình.

Năm 2019, Tây Ninh sẽ tăng tốc để phát triển

Khép lại năm 2018 trong điều kiện nhiều khó khăn và thách thức, song, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự năng động sáng tạo của các thành phần kinh tế, đặc biệt là các chương trình đột phá đã và đang tạo ra sự chuyển biến đồng bộ tạo nên một bức tranh…

Nhân lực ngành Nông nghiệp: Còn nhiều điều phải quan tâm

Theo kết quả khảo sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực nông nghiệp, tổng số công chức, viên chức trong bộ máy Nhà nước phụ trách lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh là 843 người. Trong số này, trình độ chuyên môn về nông nghiệp bao gồm trồng trọt,…