Phát triển công nghiệp

Phát triển công nghiệp

Tây Ninh phấn đấu trở thành tỉnh phát triển công nghiệp hiện đại

Để đạt được các mục tiêu trên, trong thời gian tới, Tây Ninh tập trung ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp theo hướng đáp ứng nguyên tắc về lợi thế cạnh tranh của tỉnh, là ngành có khả năng tham gia sâu vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu; có ý nghĩa nền tảng, có tác động lan tỏa cao…

Tây Ninh: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ

UBND tỉnh Tây Ninh đã giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp xác nhận ưu đãi đối với các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển thuộc địa bàn khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế…