Hội diễn Nghệ thuật Quần chúng Công – Nông – Binh

Hội diễn Nghệ thuật Quần chúng Công – Nông – Binh