Di tích Lịch sử – Văn hóa

Di tích Lịch sử – Văn hóa

Di tích thành bảo Long Giang trước nguy cơ… biến mất

Hiện nay, do tỉnh lộ 786 đi qua, thành bảo Long Giang bị chia cắt thành 2 phần ở 2 phía bờ Tây và bờ Đông. Khu vực phía bờ Tây, bờ thành còn giữ được nguyên hiện trạng 161,4m, chiều ngang 7,5m, chiều cao 2,5m. Khu vực phía bờ Đông có 3 cửa thành đều đã bị san lấp do đường 786 đi qua.

Di tích Lịch sử – Văn hóa Khám Đường Tây Ninh

Khám đường Tây Ninh còn có tên gọi là trại giam, là một trong những nhà tù mà thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã giam cầm đày đọa đồng bào, những người yêu nước, những người chiến sĩ cách mạng thuộc nhiều thế hệ, không may bị sa vào tay giặc.