Cụm công nghiệp

Cụm công nghiệp

Tây Ninh phấn đấu trở thành tỉnh phát triển công nghiệp hiện đại

Để đạt được các mục tiêu trên, trong thời gian tới, Tây Ninh tập trung ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp theo hướng đáp ứng nguyên tắc về lợi thế cạnh tranh của tỉnh, là ngành có khả năng tham gia sâu vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu; có ý nghĩa nền tảng, có tác động lan tỏa cao…

Hạn chế trong phát triển cụm công nghiệp

Việc hình thành các cụm công nghiệp (CCN) ở các địa phương nhằm quy hoạch các hộ, doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh vào một khu vực nhất định, vừa sản xuất tập trung, vừa hạn chế ô nhiễm môi trường là thực sự cần thiết. Vấn đề hiện nay là cơ chế chính sách như thế nào để thu hút nhà đầu tư bỏ vốn…