Cầu giao thông nông thôn

Cầu giao thông nông thôn

Nhịp cầu tuổi trẻ

Mỗi cây cầu bê tông mới được xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng là niềm vui của những người làm công tác từ thiện, và là niềm vui chung của cả người dân, chính quyền, tuổi trẻ xã nhà.