Bảo tồn

Bảo tồn

Bảo tồn, phát huy giá trị Di tích Chiến Thắng Tua Hai

Chuyện là một hôm lật giở trang sách sử Việt Nam, do NXB Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản đàng hoàng nhưng không thấy chữ nào viết về Tua Hai trong giai đoạn đầu cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Nam. Dĩ nhiên là cũng không có diễn biến trận chiến thắng quan trọng ấy.

Trở lại vài di tích Bến Cầu

Trong và ngoài ngôi thờ tự này còn có cả gần chục ngôi miễu nhỏ. Nào tả ban, hữu ban; nào sơn thần thổ địa hoặc mười hai vị thần tài. Phía ngoài cũng có vài ngôi, thờ những vị như tổng quản binh hoặc binh gia chiến sĩ…

Cần phải bảo tồn các di tích khảo cổ học

Năm 2010-2011, Bảo tàng tỉnh phối hợp với Viện Phát triển bền vững vùng Nam bộ (TP Hồ Chí Minh) thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Điều tra xác định và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy các di tích khảo cổ học ở Tây Ninh”.

Bảo tồn, phát huy giá trị di tích Căn cứ Láng – Chà Là

“Trước đây, trong khu rừng có giao thông hào, hầm chống bom, đạn, nơi hội họp. Có lần, giặc Mỹ tấn công vào tận nơi đây, nhưng không thắng nổi” - ông Nguyễn Văn Phòng, người trực tiếp tham gia lãnh đạo các lực lượng bảo vệ Căn cứ Láng trong những năm kháng chiến chống Mỹ nhớ lại.