bao tiêu sản phẩm

bao tiêu sản phẩm

Khó khăn vẫn là “đầu ra”

Cần có sự bao tiêu sản phẩm do các tổ hợp tác sản xuất ra, đồng thời nông dân phải cùng đồng hành, nhận nguồn giống do tổ hợp tác sản xuất thì kế hoạch tăng diện tích hằng năm theo Đề án mới đạt được.