Tin Kinh Tế

Tin Kinh Tế

Thông tin kinh tế trong tỉnh (7-7-2018)

Theo kế hoạch, năm 2018 Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh phục vụ tưới, tiêu 148.500 ha đất sản xuất trên địa bàn tỉnh; doanh thu đạt 85,588 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 8,645 tỷ đồng.

Thông tin kinh tế trong tỉnh (3-7-2018)

Theo Cục Thống kê, nhịp độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2018 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 7,73% so cùng kỳ. Trong đó, khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,45%, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 14,09% và khu vực dịch vụ tăng 6,53%.