Thu hút đầu tư phải bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường

Nhằm thực hiện nghiêm Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31.8.2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra, đôn đốc chủ dự án, nhà đầu tư tuân thủ các yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và thực hiện các công trình, biện pháp phục vụ giai đoạn vận hành của dự án, nhất là các dự án có nguy cơ cao tác động xấu đến môi trường để có điều chỉnh kịp thời.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xả thải, thu gom, vận chuyển, xử lý, thải bỏ, chôn lấp các loại chất thải, nhất là chất thải nguy hại.

Rà soát, xử lý triệt để, di dời các cơ sở gây nghiêm trọng ra khỏi khu dân cư, chuyển vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp; điều tra, đánh giá, khoanh vùng và có kế hoạch xử lý các khu vực ô nhiễm tồn lưu trên địa bàn.

Yêu cầu tất cả các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp xây dựng thải tập trung và các đối tượng có quy mô xả lớn (trên 1.000 m3/ngày đêm) lắp đặt các thiết bị kiểm soát, giám sát hoạt động xả thải theo quy định của pháp luật và truyền số liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Chủ trì thẩm định công nghệ các dự án đầu tư; tăng cường công tác quản lý, giám sát công nghệ, thiết bị nhập khẩu đã qua sử dụng theo quy định. Tham mưu UBND tỉnh, cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư không chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án có sử dụng công nghệ lạc hậu, loại hình sản xuất có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường.

Các sở, ngành có liên quan phối hợp rà soát, bổ sung và triển khai thực hiện quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 định hướng đến năm 2030; rà soát, lập danh mục và biện pháp xử lý các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; thực hiện các biện pháp không để phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đặc biệt lưu ý đối với rác thải rắn và nước thải từ các cơ sở y tế…

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh tăng cường kiểm tra, đôn đốc chủ dự án, nhà đầu tư tuân thủ các yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án thuộc thẩm quyền quản lý, nhất là các dự án có nguy cơ cao tác động xấu đến môi trường để có điều chỉnh kịp thời.

Khi phát hiện các vi phạm về môi trường, Ban chủ động phối hợp các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Quá trình phải bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường; không cho phép đầu tư vào các loại hình sản xuất, sử dụng công nghệ lạc hậu, có nguy cơ cao gây ô nhiễm.

Chỉ đạo các doanh nghiệp đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, đặc biệt là đối với các khu công nghiệp mới phải hoàn thành xây dựng tập trung, đáp ứng nhu cầu xả thải của doanh nghiệp mới cho phép đi vào hoạt động theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh đề xuất các giải pháp tăng cường hoạt động của lực lượng cảnh sát môi trường theo hướng tập trung vào đấu tranh, phòng chống tội phạm về môi trường, xử lý các vụ việc vi phạm nghiêm trọng theo quy định của Bộ Luật hình sự…

Theo Hoàng Thi (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm