Thông tin kinh tế trong tỉnh (31-1-2019)

Năm 2019, Tây Ninh phấn đấu tổng sản phẩm trong tỉnh (GDPR) tăng 8,0% trở lên so với năm 2018.

* Năm 2018, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh ước đạt 27.148 tỷ đồng – tăng 14,98% so với năm 2017. Trong đó khu vực nhà nước ước đạt 4.172,5 tỷ đồng – tăng 27,05%; khu vực ngoài nhà nước ước đạt 13.479,6 tỷ đồng – tăng 6,91% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 9.496,55 tỷ đồng – tăng 23,03% so với năm 2017.

Nâng cấp đường giao thông nông thôn

Nâng cấp đường giao thông nông thôn – Ảnh minh họa

* Năm 2019, Tây Ninh phấn đấu tổng sản phẩm trong tỉnh (GDPR) tăng 8,0% trở lên so với năm 2018. GDPR bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt 2.900 USD; cơ cấu ngành kinh tế trong GDPR theo giá hiện hành gồm ngành nông-lâm-thủy sản đạt 23- 24%, ngành công nghiệp- xây dựng đạt 41-42% và ngành dịch vụ đạt 31-32% (chưa tính thuế sản phẩm).

* Tổng diện tích cây ăn quả trên địa bàn tỉnh trong năm 2018 đạt 20.437 ha – chiếm 16,40% trong tổng diện tích cây lâu năm, tăng 14,47% so với cùng kỳ năm 2017 (tương đương tăng 2.584 ha). Trong đó cây mãng cầu, nhãn, chôm chôm và cây xoài có diện tích chiếm tỷ trọng chủ yếu.

* Trong năm 2018, diện tích cây mì trên địa bàn tỉnh đạt 49.242,19 ha – giảm 11,97% (tương đương giảm 6.698,11 ha) so với năm trước. Bệnh khảm lá làm ảnh hưởng đáng kể đến chữ bột, năng suất cây mì. Theo đó: năng suất chung cả tỉnh sơ bộ đạt 315,85 tạ/ha – giảm 2,91% (tương đương giảm 9,47 tạ/ha) so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm