Tây Ninh thực hiện đường lối đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986 – 2016)

Thực hiện đường lối đổi mới, vượt qua thời kỳ khó khăn và không ngừng phát triển kinh tế – xã hội (1986 -1995)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (tháng 12/1986), Tây Ninh cùng cả nước bắt đầu công cuộc đổi mới. Đối với Đảng bộ và nhân dân Tây Ninh, đó là cả một quá trình không ngừng trăn trở, tìm tòi, từng bước đổi mới tư duy lý luận, tổng kết thực tiễn phong phú và sáng tạo của quần chúng, của cơ sở; có nhiều vấn đề phải thể nghiệm, làm đi làm lại nhiều lần, thậm chí có lúc không tránh khỏi những khuyết điểm, sai lầm. Quan điểm chỉ đạo cơ bản, xuyên suốt của Tỉnh ủy Tây Ninh là xác định “đổi mới là một quá trình”, lấy “phát triển sản xuất làm thước đo chung”, lấy “quyền tự chủ sản xuất kinh doanh” của đơn vị kinh tế cơ sở làm đối tượng để tác động trực tiếp, kiên quyết “xóa bỏ tập trung quan liêu, bao cấp” để chuyển sang “hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa”.

Cửa hàng kinh doanh tổng hợp ở Tân Biên

Cửa hàng kinh doanh tổng hợp ở Tân Biên

Thực hiện một giá bán lẻ kinh doanh thương nghiệp và bù giá vào lương cho các đối tượng chính sách; tăng cường củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của thành phần kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể; khuyến khích phát triển mạnh mẽ kinh tế gia đình, mở rộng kinh tế cá thể, tư nhân; tổ chức lại sản xuất một cách hợp lý theo từng ngành sản xuất; vận dụng thực hiện tốt các chính sách kinh tế và cải tiến công tác quản lý kinh tế.

Hợp tác xã tín dụng - loại hình kinh tế tập thể

Hợp tác xã tín dụng – loại hình kinh tế tập thể

Trên lĩnh vực nông nghiệp, Tỉnh ủy mạnh dạn “cắt xâm canh”, thực hiện cơ chế giá linh hoạt trong thu mua lương thực, nông sản để khuyến khích phát triển sản xuất; mở rộng phương thức thanh toán bằng tiền mặt theo giá thỏa thuận, từng bước giảm dần phương thức trao đổi bằng hiện vật giữa các đơn vị kinh doanh của Nhà nước với nông dân; tập trung quy hoạch và phân phối lại đất nông nghiệp, điều chỉnh lại quỹ đất của các nông trường để giao lại cho nông dân; bố trí lại đất trồng lúa, đẩy mạnh thâm canh tăng vụ ở những vùng có nước tự nhiên và hệ thống thủy lợi.

Kiên quyết xóa bỏ bao cấp đối với các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất. Nhờ sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm vượt khó đi lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh thời kỳ 1986 -1990 khá dần qua từng năm; sản xuất giữ được sự ổn định và có mặt phát triển; sức sản xuất được giải phóng đáng kể, tư liệu sản xuất và lao động được phân bổ hợp lý hơn, nền kinh tế sản xuất hàng hóa nhiều thành phần bước đầu có phát triển, tạo thêm được việc làm mới cho người lao động.

Nhà máy đường Nước Trong công suất 500 tấn mía/ngày, năm 1988

Nhà máy đường Nước Trong công suất 500 tấn mía/ngày, năm 1988

Cánh đồng mía ở Tân Biên

Cánh đồng mía ở Tân Biên

Nhà máy đường Nước Trong

Nhà máy đường Nước Trong

Tổng sản phẩm xã hội thời kỳ này tăng trên 5%; thu nhập quốc dân tăng bình quân 3%, giá trị sản lượng công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tăng gần 11%, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng gần 7%. Kinh tế quốc doanh tuy bị thử thách gay gắt nhưng cơ bản xóa được bao cấp, bù lỗ lớn từ ngân sách. Sự nghiệp y tế, giáo dục có bước phát triển, giảm được số lớp học 3 ca. Nhân dân yên tâm sản xuất và đời sống bước đầu ổn định hơn, một bộ phận khá lên; các đối tượng chính sách được chăm lo tốt hơn.

Hệ thống chính trị được giữ vững; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở biên giới và trong nội địa được giữ gìn tốt. Đã xuất hiện một đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, có trình độ và khả năng quản lý, góp phần thúc đẩy nhanh việc sắp xếp lại các tổ chức kinh tế quốc doanh, giảm đáng kể các đầu mối.

Những vấn đề trọng tâm, bức bách, nhiều vụ tiêu cực tồn đọng kéo dài được tập trung xử lý, giúp chấn chỉnh một bước kỷ cương trong Đảng, trong xã hội. Mặc dù tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp nhưng tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh vẫn ổn định, niềm tin vào Đảng, vào chế độ và định hướng phát triển của đất nước được củng cố.

Đồng chí Đặng Văn Thượng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh thăm Tổng đài tự động ATZ 64-200 ghép với ATZ 65 của Bưu điện tỉnh nhân dịp khánh thành, tháng 12/1986

Đồng chí Đặng Văn Thượng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh thăm Tổng đài tự động ATZ 64-200 ghép với ATZ 65 của Bưu điện tỉnh nhân dịp khánh thành, tháng 12/1986.

Những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng… của thời kỳ 1986 -1990 tuy chưa đưa Tây Ninh thoát khỏi những khó khăn của một tỉnh nghèo, biên giới. Nhưng, chính những thành tựu bước đầu đó đã tạo nên những nền tảng ban đầu quan trọng để Đảng bộ thấy rõ hơn, sâu hơn và toàn diện hơn thực trạng kinh tế – xã hội của địa phương, từ đó có được những định hướng đúng đắn, sát hợp hơn cho thời kỳ sau.

Ngã tư Bách hóa Thị xã Tây Ninh, năm 1985

Ngã tư Bách hóa Thị xã Tây Ninh, năm 1985

Tây Ninh vượt qua thời kỳ khó khăn và không ngừng phát triển kinh tế – xã hội (giai đoạn 1991 -1995)

Trong những năm đầu của thập niên 90, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, cùng với đó là các khó khăn, yếu kém chưa được giải quyết của các thời kỳ trước đã tác động rất lớn đến đất nước ta nói chung và Tây Ninh nói riêng. Đảng bộ và nhân dân Tây Ninh tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng đạt được những thành tựu rất quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Đây là thời kỳ tình hình kinh tế – xã hội tỉnh nhà đi vào thế ổn định và tăng trưởng.

Nền kinh tế đã thoát khỏi thời kỳ khó khăn nhất và đạt mức tăng trưởng liên tục với nhịp độ khá cao. Trong 5 năm 1991 – 1995, tổng sản phẩm xã hội tăng bình quân 11,3%/năm; thu nhập quốc dân tăng bình quân 6,3%/năm; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 9,4%/năm.

Ứng dụng kỹ thuật gieo sạ lúa

Ứng dụng kỹ thuật gieo sạ lúa

Giá trị sản lượng công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 14,2%/năm. Giá cả thị trường tuy có biến động nhưng ngày càng ổn định, tốc độ tăng giá giảm dần hàng năm, từ mức 70% (năm 1991) xuống còn 8,7% (năm 1993), góp phần ổn định sản xuất và đời sống nhân dân.

Chế biến hạt điều

Chế biến hạt điều

Thời kỳ này, Tây Ninh bắt đầu xúc tiến xây dựng các khu công nghiệp tập trung, đi đôi với mở rộng và nâng cấp kết cấu hạ tầng để tạo điều kiện cho gọi đầu tư và phát triển kinh tế. Kết quả, đến cuối năm 1995, có 09 dự án được cấp giấy phép với tổng vốn đầu tư 158 triệu USD, có 5 dự án đi vào hoạt động chính thức với số vốn thực hiện 12 triệu USD.

Về giáo dục, từ năm 1992, Tây Ninh đã cơ bản xóa phòng học tạm và tình trạng học 3 ca. Từ năm học 1994 – 1995, toàn bộ hệ thống trường học trong tỉnh đã được xây dựng bán kiên cố, các phòng học tranh tre, mái lá bị xóa bỏ hoàn toàn.

Hệ thống trường học trong tỉnh đã được xây dựng bán kiên cố, năm 1995

Hệ thống trường học trong tỉnh đã được xây dựng bán kiên cố, năm 1995

Từ năm 1990, ngành giáo dục bắt đầu tiến hành thực hiện công tác phổ cập tiểu học toàn dân; đến cuối năm 1994 toàn tỉnh có 3 huyện, thị và 40/86 xã, phường hoàn thành công tác xóa mù chữ và phổ cập tiểu học. Năm học 1995 – 1996 huy động trên 95% trẻ em trong độ tuổi ra lớp.

Học sinh trường Tiểu học xã Biên Giới (Châu Thành) đến trường

Học sinh trường Tiểu học xã Biên Giới (Châu Thành) đến trường

Một lớp học phổ cập tại huyện Trảng Bàng

Một lớp học phổ cập tại huyện Trảng Bàng

Về y tế, các chương trình y tế quốc gia, chăm sóc sức khỏe ban đầu và kế hoạch hóa gia đình đạt kết quả khá, tiếp tục đầu tư và nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành y tế, 86/86 xã phường có trạm xá, 60% số trạm xá xã có bác sĩ.

Lễ khánh thành Trạm y tế xã Thạnh Tân, huyện Hòa Thành (nay thuộc Thành phố Tây Ninh) trong chương trình hỗ trợ y tế quốc gia

Lễ khánh thành Trạm y tế xã Thạnh Tân, huyện Hòa Thành (nay thuộc Thành phố Tây Ninh) trong chương trình hỗ trợ y tế quốc gia

Phát động phong trào bảo vệ bà mẹ, trẻ em

Phát động phong trào bảo vệ bà mẹ, trẻ em

Chương trình xóa đói giảm nghèo, chăm lo các đối tượng chính sách được triển khai rộng khắp bằng nhiều hình thức, nhiều nguồn khác nhau. Đời sống của nhân dân được ổn định và cải thiện, số hộ nghèo giảm, số hộ giàu, khá tăng lên. Tỉnh đã vận động và tổ chức cho trên 6.000 người dân các vùng thị trấn, thị tứ trong tỉnh đi lập nghiệp ở vùng kinh tế mới (Trăm Cát, Phước Long, Suối Ngô, Thành Long…). Tập trung chỉ đạo việc quy hoạch dân cư ở các xã biên giới, tạo điều kiện cho nhân dân sản xuất nâng cao đời sống, có điều kiện tham gia tích cực vào công tác bảo vệ trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới. Đối với các đối tượng chính sách, tỉnh đã cơ bản xóa được tình trạng nhà ở lụp xụp của các gia đình thương binh, liệt sĩ; tập trung xây nhà tình nghĩa cho gia đình thương bỉnh, liệt sĩ trước 30/4/1975; tất cả các Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các cơ quan đơn vị chăm sóc phụng dưỡng suốt đời.

Đồng chí Nguyễn Văn Rốp, Bí thư Tỉnh ủy trao tặng Huy hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Tây Ninh, ngày 20/12/1994

Đồng chí Nguyễn Văn Rốp, Bí thư Tỉnh ủy trao tặng Huy hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Tây Ninh, ngày 20/12/1994

Tổ chức bộ máy chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp nhà nước tiếp tục được sắp xếp, củng cố. Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, sự phối hợp giữa chính quyền, đoàn thể ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các mặt đấu tranh chống tham nhũng, chống buôn lậu, chống các tệ nạn xã hội được duy trì thường xuyên, có mặt được đẩy mạnh và thu được kết quả khá.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 1994 - 1999

Toàn cảnh kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 1994 – 1999

Hoạt động văn hóa nghệ thuật, thông tin tuyên truyền được giữ vững và phát triển, hình thành nhiều đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở để phục vụ cho nhân dân.

Tiết mục văn nghệ tham dự Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công – Nông - Binh của tỉnh, năm 1995

Tiết mục văn nghệ tham dự Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công – Nông – Binh của tỉnh, năm 1995

Chưa bao giờ phong trào hành động cách mạng của quần chúng và không khí sản xuất, kinh doanh ở các địa phương, đơn vị lại phấn khởi và sôi động như thời kỳ 1991-1995. Khí thế và sức sống của đời sống xã hội vươn lên mạnh mẽ. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh đã thể hiện rõ nét sự đoàn kết, thống nhất cả về tư tưởng và hành động, phát huy được trí tuệ của tập thể, huy động được sức mạnh tổng hợp của khối “đại đoàn kết toàn dân”, cùng nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương Tây Ninh giàu đẹp, tiến bộ, công bằng và văn minh.

Nhà máy đường Bourbon xây dựng năm 1995

Nhà máy đường Bourbon xây dựng năm 1995

Tây Ninh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1996 – 2016)

Thành tựu bước đầu của 10 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 1995) đã tạo nên thế và lực mới để Tây Ninh bước vào một thời kỳ phát triển mới: thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà. Từ năm 1996, kinh tế Tây Ninh liên tục tăng trưởng với nhịp độ trên 10%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ và giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp.

Đồng chí Hồ Thanh Tuyên, Bí thư Tỉnh ủy trao cờ cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới giai đoạn 1986-1999

Đồng chí Hồ Thanh Tuyên, Bí thư Tỉnh ủy trao cờ cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới giai đoạn 1986 -1999.

Tiềm lực tài chính của Tây Ninh đã tăng vượt bậc. Tổng sản phẩm GRDP của tỉnh (giá cố định 94) năm 2015 đạt 22.855 tỷ đồng, tăng 35 lần so với năm 1976 (648 tỷ đồng). Tổng thu ngân sách địa phương năm 2015 đạt 5.932 tỷ đồng (năm 1976: 24 triệu đồng). Năm 2015, thu nhập bình quân đầu người của tỉnh (giá hiện hành) đạt 55,43 triệu đồng, tăng gấp đôi so với năm 2010 và gấp 55 lần so với mức 1 triệu đồng của năm 1976.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được tập trung đầu tư, là khâu đột phá để tạo nên những biến đổi sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội. Hệ thống thủy lợi phục vụ nông nghiệp được tập trung đầu tư, đến năm 2015 tổng chiều dài kênh trên địa bàn tỉnh đạt trên 2.285km (trong đó hơn 40% đã được kiên cố hóa), đảm bảo năng lực tưới tiêu, cấp nước và ứng phó với biến đổi khí hậu cho trên 142.000 ha đất canh tác.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tĩnh ủy khảo sát tuyến kênh Tân Hưng, huyện Tân Châu, năm 1999

Đồng chí Nguyễn Thị Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tĩnh ủy khảo sát tuyến kênh Tân Hưng, huyện Tân Châu, năm 1999.

Các tuyến kênh thủy lợi nội đồng của tỉnh đã được kiên cố hóa

Các tuyến kênh thủy lợi nội đồng của tỉnh đã được kiên cố hóa

Đầu tư xây dựng mới các Trạm bơm phục vụ sản xuất nông nghiệp ở 03 xã cánh Tây huyện Trảng Bàng, các xã biên giới huyện Châu Thành và huyện Bến Cầu. Trong ảnh: Trạm bơm Hòa Thạnh II - Châu Thành

Đầu tư xây dựng mới các Trạm bơm phục vụ sản xuất nông nghiệp ở 03 xã cánh Tây huyện Trảng Bàng, các xã biên giới huyện Châu Thành và huyện Bến Cầu. Trong ảnh: Trạm bơm Hòa Thạnh II – Châu Thành.

Hạ tầng giao thông từng bước được hoàn thiện, các tuyến đường giao thông huyết mạch được nhựa hóa, mở rộng, kết nối đồng bộ, thông suốt với các tuyến đường giao thông chính trong và ngoài tỉnh. Tỉnh đã đầu tư nhựa hóa các tuyến đường đến trung tâm xã, thị trấn; cứng hóa các tuyến đường dân sinh ở khu vực nông thôn theo tiêu chuẩn nông thôn mới.

Đường 784, từ huyện Trảng Bàng về Tây Ninh được tỉnh đầu tư nâng cấp, mở rộng

Đường 784, từ huyện Trảng Bàng về Tây Ninh được tỉnh đầu tư nâng cấp, mở rộng

Các tuyến đường giao thông ở đô thị được bê tông hóa

Các tuyến đường giao thông ở đô thị được bê tông hóa

Đường giao thông ở nông thôn được mở rộng và cứng hóa

Đường giao thông ở nông thôn được mở rộng và cứng hóa

Cảng Fico tại xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành

Cảng Fico tại xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành

Vận dụng linh hoạt các chính sách, tỉnh đã đề ra các giải pháp nhằm huy động tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội. Trong đó, tỉnh đã tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, chỉnh trang, tái thiết, xây dựng và phát triển đô thị Thị xã Tây Ninh khang trang, sạch đẹp, theo hướng văn minh, hiện đại. Ngày 29/12/2013, Thị xã Tây Ninh được Chính phủ ban hành Nghị quyết số 135/2013/NQ-CP, thành lập Thành phố Tây Ninh thuộc tỉnh Tây Ninh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải trao Nghị quyết của Chính phủ thành lập Thành phố Tây Ninh cho Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy và Chủ tịch UBND Thị xã Trần Hữu Hậu, năm 2014

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải trao Nghị quyết của Chính phủ thành lập Thành phố Tây Ninh cho Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy và Chủ tịch UBND Thị xã Trần Hữu Hậu, năm 2014.

Bờ rạch Tây Ninh ngày nay

Bờ rạch Tây Ninh ngày nay

Một góc Thành phố Tây Ninh

Một góc Thành phố Tây Ninh

Thị trấn Trảng BàngThị trấn Hòa Thành được công nhận là đô thị loại IV. Bên cạnh đó, các thị trấn, thị tứ các huyện trong tỉnh cũng được đầu tư phát triển không ngừng

Góc phố thương mại Trảng Bàng

Góc phố thương mại Trảng Bàng

Thị trấn Hòa Thành

Thị trấn Hòa Thành

Khu chung cư Bình Phong, huyện Châu Thành

Khu chung cư Bình Phong, huyện Châu Thành

Thị trấn Tân Châu đón chào năm mới

Thị trấn Tân Châu đón chào năm mới

Nông nghiệp là một trong những ngành đạt được nhiều thành tựu đáng kể nhất trong giai đoạn đổi mới của Tây Ninh. Các sản phẩm nông sản chủ lực (cao su, mì, đậu phộng, thuốc lá, mãng cầu…) có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển, phần lớn đã hình thành được các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, chuyên canh đạt năng suất, chất lượng cao, đảm bảo số lượng đủ lớn để phục vụ nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu. Việc ứng dụng khoa học – công nghệ, thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất được đẩy mạnh, trong đó tỷ lệ cơ giới hóa trong khâu làm đất, vận chuyển đối với cây lúa, cây mì đã đạt hơn 90%.

Thu hoạch lúa

Thu hoạch lúa

Việc thực hiện mô hình liên kết giữa sản xuất, tiêu thụ đối với một số sản phẩm chủ lực ngày càng chặt chẽ và tăng về quy mô, hiệu quả (hợp đồng đầu tư, tiêu thụ mía: 95% diện tích, chăn nuôi heo: 41 % sản lượng, gà thịt công nghiệp: 54% sản lượng, bắp giống, thuốc lá: 100% diện tích…).

Trồng mía sử dụng công nghệ tưới hiện đại tại Nông trường Thành Long

Trồng mía sử dụng công nghệ tưới hiện đại tại Nông trường Thành Long

Thu hoạch mía

Thu hoạch mía

Ứng dụng khoa học kỹ thuật mới trồng khoai mì ở Tây Ninh

Ứng dụng khoa học kỹ thuật mới trồng khoai mì ở Tây Ninh

Thu hoạch mủ cao su

Thu hoạch mủ cao su

Trại chăn nuôi heo quy mô lớn

Trại chăn nuôi heo quy mô lớn

Trang trại chăn nuôi vịt ở Tây Ninh

Trang trại chăn nuôi vịt ở Tây Ninh

Thu hoạch mãng cầu

Thu hoạch mãng cầu

Năm 2015, giá trị sản xuất ngành nông – lâm – thủy sản của tỉnh ước đạt 25.830 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 1.100 triệu USD; giá trị sản phẩm thu hoạch trên 01 hecta đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 86,78 triệu đồng/ha/năm, cao hơn mức trung bình của cả nước. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, tỉnh đã phát triển được trên 100 ha diện tích hoa lan, cây cảnh nông nghiệp công nghệ cao, bình quân lợi nhuận đạt 0,5-01 tỷ đồng/ha/năm.

Nhiều hộ nông dân ở Trảng Bàng có thu nhập cao nhờ trồng hoa lan

Nhiều hộ nông dân ở Trảng Bàng có thu nhập cao nhờ trồng hoa lan

* Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Tỉnh đã huy động mọi nguồn lực để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bước đầu đã đạt một số kết quả quan trọng. Tính đến cuối năm 2015, đã hoàn thành chỉ tiêu xây dựng 20% số xã của tỉnh (tương đương 16 xã) đạt chuẩn xã nông thôn mới; bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, đời sống nông dân từng bước cải thiện.

Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy trao tặng cờ cho 6 xã dẫn đầu phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, năm 2014

Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy trao tặng cờ cho 6 xã dẫn đầu phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, năm 2014.

Xuất phát từ một nền công nghiệp hầu như chưa có gì, đến nay, Tây Ninh đã hình thành được hệ thống công nghiệp phát triển, tập trung vào các ngành chế biến và các ngành công nghiệp khác. Tây Ninh hiện là một trong những tỉnh sản xuất mía đường, bột mì hàng đầu cả nước và đứng thứ hạng cao trong chế biến cao su. Toàn tỉnh có 03 nhà máy chế biến mía đường đang hoạt động, tổng công suất 14.800 tấn mía cây/ngày; 65 nhà máy chế biến tinh bột sắn đang hoạt động, tổng công suất khoảng 22.100 tấn củ/ngày; 27 doanh nghiệp hoạt động chế biến cao su, tổng công suất khoảng 446 tấn mủ/ngày. Ngoài hoạt động sơ chế, nhiều nhà máy đã đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại sản xuất các mặt hàng sau tinh bột mì, đa dạng hóa các sản phẩm mủ cao su… để nâng cao giá trị sản phẩm và phù hợp hơn với nhu cầu thị trường. Năm 2015, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 50.515 tỷ đồng, là mức tăng rất lớn so với giá trị chỉ vỏn vẹn 62 tỷ đồng của năm 1990.

Một góc Nhà máy đường Bourbon công suất ép 9.000 tấn mía/ngày

Một góc Nhà máy đường Bourbon công suất ép 9.000 tấn mía/ngày

Toàn tỉnh có 65 nhà máy chế biến tinh bột mì đang hoạt động, tổng công suất khoảng 6,4 triệu tấn củ/năm

Toàn tỉnh có 65 nhà máy chế biến tinh bột mì đang hoạt động, tổng công suất khoảng 6,4 triệu tấn củ/năm.

Toàn tỉnh có 27 doanh nghiệp hoạt động chế biến cao su, tổng công suất khoảng 431 tấn sản phẩm/ngày

Toàn tỉnh có 27 doanh nghiệp hoạt động chế biến cao su, tổng công suất khoảng 431 tấn sản phẩm/ngày

Về thu hút vốn đầu tư, kể từ khi tiếp nhận dự án đầu tư nước ngoài đầu tiên ngày 05/8/1993 (Công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Phúc), tính đến cuối năm 2015, toàn tỉnh có 240 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 3.500 triệu USD; 378 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký gần 40.000 tỷ đồng còn hiệu lực; vốn thực hiện đạt khoảng 1.700 triệu USD và 17.000 tỷ đồng. Tây Ninh có 07 khu công nghiệp nằm trong Quy hoạch khu công nghiệp Việt Nam; đã triển khai 05 khu công nghiệp với tổng diện tích 3.385ha, 20 cụm công nghiệp với diện tích 902 ha.

Điện lưới quốc gia được đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu về điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và dân sinh. Từ chỗ chỉ có một vài nơi có điện từ nguồn máy phát điện diesel sau khi giải phóng, đến nay, tất cả 95 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã có điện, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,52%.

Điện khí hóa nông thôn

Điện khí hóa nông thôn

Sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Tây Ninh luôn ở mức cao, năm 2015 đạt mức 2.259 triệu kwh, luôn nằm trong tốp những đơn vị đứng đầu về tốc độ tăng trưởng của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam. Không chỉ phục vụ nhu cầu trong tỉnh, ngành Điện còn đầu tư và bán điện qua nước bạn Campuchia.

Trạm biến điện Phước Đông - Bời Lời

Trạm biến điện Phước Đông – Bời Lời

Đến nay, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Khu Chế xuất Linh Trung III, Khu Công nghiệp Chà Là (giai đoạn 1) cơ bản đã được lấp đầy; Khu Liên hợp Công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ Phước Đông – Bời Lời, Khu Công nghiệp Thành Thành Công thu hút nhiều dự án đầu tư quy mô lớn, công nghệ tiên tiến, tạo điều kiện thúc đẩy công nghiệp của tỉnh phát triển.

Khu Công nghiệp Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng

Khu Công nghiệp Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng

Khu Chế xuất Linh Trung III, tại xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng

Khu Chế xuất Linh Trung III, tại xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thị Thu Thủy tham quan khu sản xuất của nhà máy dệt sợi Ilshin

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thị Thu Thủy tham quan khu sản xuất của nhà máy dệt sợi Ilshin

Năm 2009, tỉnh đã đưa vào hoạt động Nhà máy Xi măng FICO Tây Ninh, mức đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng, công suất 4.000 tấn clinker/ngày và 1,5 triệu tấn xi măng/năm.

Nhà máy Xi măng FICO Tây Ninh

Nhà máy Xi măng FICO Tây Ninh

Từ năm 2009 – 2015, Nhà máy xi măng FICO Tây Ninh đã sản xuất được hơn 8,4 triệu tấn clinker, 9,7 triệu tấn xi măng, tổng doanh thu gần 14.500 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách tỉnh hơn 510 tỷ đồng.

Dây chuyền sản xuất xi măng

Dây chuyền sản xuất xi măng

Hoạt động thương mại – dịch vụ có sự phát triển mạnh, đóng góp ngày càng nhiều vào sự tăng trưởng nhanh, bền vững của tỉnh. Bên cạnh các loại hình thương mại truyền thống, tỉnh đã hình thành được các hệ thống bán lẻ hiện đại như các siêu thị, trung tâm thương mại, góp phần đảm bảo cung ứng hàng hóa và bình ổn giá cả thị trường, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân.

Người tiêu dùng lựa chọn hàng hóa tại siêu thị Co.opMart TP. Tây Ninh

Người tiêu dùng lựa chọn hàng hóa tại siêu thị Co.opMart TP. Tây Ninh

Trung tâm Thương mại Long Hoa

Trung tâm Thương mại Long Hoa

Vận tải công cộng phát triển nhanh, cơ bản đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân. Đến cuối năm 2015, toàn tỉnh đã hình thành 08 tuyến xe buýt và 06 đơn vị kinh doanh vận tải. Dịch vụ bưu chính viễn thông phát triển mạnh, mật độ điện thoại đạt 131 máy/100 dân; Internet đạt 5,3 thuê bao/100 dân; tỷ lệ người dân sử dụng Internet đến năm 2015 đạt 50,1%.

Đội xe khách chất lượng cao của Công ty TNHH Đồng Phước đã phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân

Đội xe khách chất lượng cao của Công ty TNHH Đồng Phước đã phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.

Bưu chính viễn thông có bước phát triển mạnh mẽ

Mạng lưới cửa khẩu, chợ biên giới, đặc biệt là 2 Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát với hạ tầng giao thông ngày càng thuận tiện đã tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu và các hoạt động mua bán biên mậu.

Hoạt động xuất – nhập khẩu của tỉnh có sự phát triển vượt bậc. Năm 1986, năm đầu tiên Tây Ninh có hoạt động xuất khẩu với giá trị đạt 2,4 triệu USD. Đến năm 2015, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt hơn 2,7 tỷ USD, thị trường xuất khẩu ngày càng được mở rộng; kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện gần 2 tỷ USD.

Đồng chí Phan Văn Khải, Thủ tướng Chính phủ đến thăm và làm việc tại khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, huyện Bến Cầu, ngày 12/6/2004

Đồng chí Phan Văn Khải, Thủ tướng Chính phủ đến thăm và làm việc tại khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, huyện Bến Cầu, ngày 12/6/2004.

Cửa khẩu Xa Mát

Cửa khẩu Xa Mát

So với các tỉnh, thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Tây Ninh là vùng đất có tiềm năng rất lớn về phát triển du lịch. Toàn tỉnh có 86 di tích lịch sử – văn hóa được xếp hạng cuối năm 2015, trong đó có 26 di tích cấp quốc gia, nổi bật là quần thể di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Trung ương Cục miền Nam, di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng Tua Hai – nơi mở màn phong trào Đồng khởi vũ trang ở miền Đông Nam bộ trong kháng chiến chống Mỹ.

Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Trung ương Cục miền Nam

Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Trung ương Cục miền Nam

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh - trao Bằng Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam cho lãnh đạo tỉnh, tháng 12/2012

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh – trao Bằng Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam cho lãnh đạo tỉnh, tháng 12/2012.

Di tích Chiến thắng Tua Hai, tọa lạc tại ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành Trong ảnh: Đoàn Trường THPT Hoàng Văn Thụ, huyện Châu Thành tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên mới tại Khu Di tích Chiến thắng Tua Hai

Di tích Chiến thắng Tua Hai, tọa lạc tại ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành Trong ảnh: Đoàn Trường THPT Hoàng Văn Thụ, huyện Châu Thành tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên mới tại Khu Di tích Chiến thắng Tua Hai.

Hồ Dầu Tiếng - Tây Ninh

Hồ Dầu Tiếng – Tây Ninh

Cùng với đó là các cảnh quan phong phú, đặc sắc: Hồ Dầu Tiếng – công trình hồ thủy nông lớn nhất nước, có đảo Nhím rộng 340 ha, đã được tỉnh cấp phép đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí. Núi Bà Đen cao nhất Đông Nam bộ (986m) với truyền thống Động Kim Quang anh hùng và huyền tích Linh Sơn Thánh Mẫu cùng công trình cáp treo – máng trượt đầu tiên ở Việt Nam, mỗi năm thu hút hàng triệu lượt khác.

Linh sơn Tiên Thạch Tự - Chùa Bà ngày nay trên Núi Bà Đen

Linh sơn Tiên Thạch Tự – Chùa Bà ngày nay trên Núi Bà Đen

Hệ thống cáp treo công nghệ mới

Hệ thống cáp treo công nghệ mới

Tòa Thánh Cao Đài – một công trình kiến trúc độc đáo, riêng có của Tây Ninh, nơi thờ phụng của tôn giáo Cao Đài phát tích tại Tây Ninh.

Tín đồ và du khách thập phương tham dự lễ Vía Đức Chí Tôn, một trong hai lễ hội lớn của tôn giáo Cao Đài Tây Ninh, được tổ chức vào ngày mùng 9 tháng giêng hàng năm tại Tòa Thánh Tây Ninh

Tín đồ và du khách thập phương tham dự lễ Vía Đức Chí Tôn, một trong hai lễ hội lớn của tôn giáo Cao Đài Tây Ninh, được tổ chức vào ngày mùng 9 tháng giêng hàng năm tại Tòa Thánh Tây Ninh.

Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát với hệ sinh thái độc đáo, có nhiều loài động vật, thực vật được ghi trong Sách đỏ Việt Nam; Khu Ma Thiên Lãnh – một thung lũng lọt giữa 3 ngọn núi, là vị trí lý tưởng cho việc xây dựng một khu nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp…

Vườn chim rừng Quốc gia Lò Gò - Xa Mát

Vườn chim rừng Quốc gia Lò Gò – Xa Mát

Tây Ninh còn có văn hóa ẩm thực phong phú với các món chay, một số “đặc sản” nổi tiếng, được người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến như muối ớt, bánh tráng, bánh canh Trảng Bàng, mãng cầu Bà Đen, các sản phẩm mây, tre, đan…

Trong năm 2015, tỉnh đón hơn 1,3 triệu lượt khách lưu trú và hơn 2,5 triệu lượt khách tham quan, doanh thu từ du lịch đạt 700 tỷ đồng. Hiện nay, Tây Ninh đang đẩy mạnh đầu tư, phát triển, nỗ lực biến du lịch trở thành một ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, đưa Tây Ninh thành một địa bàn trọng điểm du lịch quốc gia vào năm 2020.

Ngày mùng 4 tết âm lịch hàng năm Tây Ninh tổ chức Lễ khai mạc Hội Xuân Núi Bà Đen

Ngày mùng 4 tết âm lịch hàng năm Tây Ninh tổ chức Lễ khai mạc Hội Xuân Núi Bà Đen

Các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế được tập trung đầu tư, đạt những thành tựu to lớn, toàn diện. Từ tháng 12/1997, Tây Ninh được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ – phổ cập giáo dục tiểu học; năm 2005 được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ – phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; năm 2006 đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Cơ sở vật chất cho ngành giáo dục được đầu tư khang trang, hiện đại. Đến cuối năm 2015,1/4 số xã, phường, thị trấn trong tỉnh đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục trung học phổ thông; 1/5 số đơn vị trường học đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng nguồn nhân lực và trình độ dân trí của tỉnh không ngừng được nâng lên; 99,7% người trong độ tuổi 15-35, 97,4% người trong độ tuổi 36 – 60 biết chữ; tỷ lệ lao động qua đào tạo và dạy nghề chiếm khoảng 60%, trong đó, lao động qua đào tạo chiếm 15%.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Chấu, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Chấu, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng

Giờ thực hành môn Tin học

Giờ thực hành môn Tin học

Cắt băng khánh thành Trường mầm non Hiệp Định, xã Hiệp Tân, huyện Hòa

Xã hội hóa giáo dục được triển khai mạnh mẽ ở Tây Ninh. Trong ảnh: cắt băng khánh thành Trường mầm non Hiệp Định, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành do ông Trần Hữu Nghĩa tài trợ 8 tỷ đồng xây dựng 10 phòng học đạt chuẩn quốc gia.

Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị cho ngành y tế được tập trung đầu tư, làm thay đổi bộ mặt y tế từ tỉnh đến các xã.

Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động năm 2010

Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động năm 2010

Năm 2014, toàn tỉnh có 112 cơ sở y tế (tăng gấp đôi so với năm 1976), trong đó có 17 bệnh viện và phòng khám đa khoa khu vực. Tỉnh đã duy trì 100% trạm y tế xã có bác sĩ luân phiên hoạt động; 100% ấp có nhân viên y tế cộng đồng, đạt 7 bác sĩ, dược sĩ và 22,7 giường bệnh/vạn dân; 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng khám, điều trị bệnh không ngừng được nâng lên; tuổi thọ bình quân người dân Tây Ninh đạt 72,4 tuổi.

Trạm Y tế xã Phước Vinh, huyện Châu Thành

Trạm Y tế xã Phước Vinh, huyện Châu Thành

Ca phẫu thuật của Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu

Ca phẫu thuật của Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu

Đón nhận tân bác sĩ về tỉnh công tác

Đón nhận tân bác sĩ về tỉnh công tác

Công tác truyền thông, dân số, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ, chăm sóc bà mẹ, trẻ em được quan tâm thường xuyên; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên luôn duy trì dưới 1%, được Trung ương xếp loại nằm trong nhóm tỉnh có mức sinh lý tưởng và hợp lý; tỷ lệ sinh con thứ 3 và tỷ số giới tính khi sinh đều thấp hơn mức chung của cả nước. Các chương trình y tế quốc gia, hoạt động hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo, đối tượng chính sách, đồng bào vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số được thực hiện có kết quả; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 70%.

Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ từng bước nâng cao về chất lượng khả năng ứng dụng. Các đề tài nghiên cứu, điều tra cơ bản về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, bảo vệ môi trường đã góp phần thiết thực phục vụ công tác quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương và kêu gọi đầu tư. Trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, hàng năm đều bổ sung giống mới có tính ưu việt vào cơ cấu phục vụ sản xuất đi đôi với áp dụng hệ thống canh tác cải tiến, đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu ứng dụng công nghệ chế biến và bảo quản nông lâm sản sau khi thu hoạch nhằm tăng năng suất, chất lượng và tính cạnh tranh của sản phẩm.

Hội thảo đầu bờ

Hội thảo đầu bờ

Trình diễn máy tuốt đậu phộng

Trình diễn máy tuốt đậu phộng

Tây Ninh có 03 thương hiệu được công nhận đặc sản của tỉnh, đó là muối ớt Tây Ninh, mãng cầu Bà Đen, bánh tráng phơi sương Trảng Bàng. Đây là tiền đề quan trọng, tạo điều kiện cho các sản phẩm đặc sản của Tây Ninh có thương hiệu, có chỗ đứng cạnh tranh trên thị trường, làm tăng thêm nguồn thu nhập cho người sản xuất.

Đặc sản Muối ớt Tây Ninh

Đặc sản Muối ớt Tây Ninh

Mãng cầu Bà Đen, Tây Ninh

Mãng cầu Bà Đen, Tây Ninh

Ông Nông Quốc Thành (bìa phải) - Phó Cục trưởng Cục Di sản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng cho lãnh đạo Sở VH, TT và DL Tây Ninh và huyện Trảng Bàng, năm 2016

Ông Nông Quốc Thành (bìa phải) – Phó Cục trưởng Cục Di sản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng cho lãnh đạo Sở VH, TT và DL Tây Ninh và huyện Trảng Bàng, năm 2016.

Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh. Tây Ninh đã duy trì tỷ lệ 100% khu công nghiệp, khu chế xuất đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường; 100% chất thải rắn đô thị, chất thải nguy hại và chất thải y tế cơ bản được thu gom xử lý; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh hiện có đạt tiêu chuẩn môi trường. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, đến nay 97,5% dân cư nông thôn, 100% dân cư thành thị của tỉnh đã được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh.

Hệ thống xử lý nước thải ở Khu Công nghiệp Trảng Bàng

Hệ thống xử lý nước thải ở Khu Công nghiệp Trảng Bàng

Công trình cấp nước công nghệ mới cho khu dân cư Chàng Riệc

Công trình cấp nước công nghệ mới cho khu dân cư Chàng Riệc

Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã sử dụng trong chương trình cùng nông dân bảo vệ môi trường

Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã sử dụng trong chương trình cùng nông dân bảo vệ môi trường

Các hoạt động văn hóa – thông tin, thể dục – thể thao được phát triển rộng khắp, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu thụ hưởng đời sông văn hóa – tỉnh thần của nhân dân.

Đến năm 2015, toàn tỉnh có tổng cộng 265 thiết chế văn hóa – thể thao, 100% huyện, thành phố đều có trung tâm văn hóa – thể thao, 78/95 xã, phường, thị trấn có trung tâm văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng; 167/543 ấp, khu phố có nhà văn hóa có thiết chế và ban chủ nhiệm, 10 nhà văn hóa dân tộc, 01 sân vận động tỉnh và 89 sân bóng đá 11 người…

Lễ cắt băng khánh thành Nhà Văn hóa ấp Tầm Phô, xã Tân Đông, huyện Tân Châu

Lễ cắt băng khánh thành Nhà Văn hóa ấp Tầm Phô, xã Tân Đông, huyện Tân Châu

Đờn ca Tài tử được duy trì hoạt động thường xuyên ở Tây Ninh

Đờn ca Tài tử được duy trì hoạt động thường xuyên ở Tây Ninh

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có những chuyển biến tích cực, 70% ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa, 70% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Các hủ tục mê tín dị đoan dần bị xóa bỏ; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội từng bước được hình thành.

Lễ hội Kỳ yên đình Gia Lộc, huyện Trảng Bàng

Lễ hội Kỳ yên đình Gia Lộc, huyện Trảng Bàng

Tỷ lệ dân số tham gia luyện tập thể dục thể thao đạt 29%; 100% trường học thực hiện chương trình giáo dục thể chất nội khóa, trên 80% trường học có chương trình giáo dục thể chất ngoại khóa. Hằng năm tổ chức hơn 15 giải thi đấu thể thao cấp tỉnh, thu hút hàng ngàn vận động viên tham gia. Đội bóng đá Xi măng FICO Tây Ninh đã giành quyền lên chơi ở giải hạng Nhất mùa bóng năm 2016.

Lễ phát động Cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Nhân dân Tây Ninh hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Nhân dân Tây Ninh hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Sân bóng đá mini - Mô hình xã hội hóa TDTT được phát triển ở Tây Ninh

Sân bóng đá mini – Mô hình xã hội hóa TDTT được phát triển ở Tây Ninh

Là tỉnh có 240 km đường biên giới với 03 tỉnh thuộc vương quốc Campuchia, Tây Ninh luôn quan tâm xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Các cấp ủy, chính quyền tỉnh, huyện, xã biên giới và các lực lượng chức năng luôn duy trì tốt việc thực hiện quy chế trao đổi thông tin, gặp gỡ định kỳ với các địa phương, lực lượng chức năng giáp biên của Vương quốc Campuchia, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh trên biên giới, nỗ lực xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc 171, năm 2009

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc 171, năm 2009.

Chiến sĩ các đồn biên phòng thường xuyên tuần tra bảo vệ biên giới

Chiến sĩ các đồn biên phòng thường xuyên tuần tra bảo vệ biên giới

Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

Công an xã và lực lượng Tuần tra nhân dân tăng cường bảo vệ xóm ấp

Công an xã và lực lượng Tuần tra nhân dân tăng cường bảo vệ xóm ấp

Công an Thành phố Tây Ninh ra quân tấn công trấn áp tội phạm

Công an Thành phố Tây Ninh ra quân tấn công trấn áp tội phạm

Lễ công bố quyết định và ra mắt lực lượng tuần tra nhân dân, ngày 12/6/2009

Lễ công bố quyết định và ra mắt lực lượng tuần tra nhân dân, ngày 12/6/2009.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền luôn được đặc biệt coi trọng và đã đạt những thành tựu quan trọng. Các cấp ủy, chính quyền đã chỉ đạo, tổ chức, triển khai nghiêm túc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Đổng chí Lê Thị Bân, Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy trao biểu trưng và hoa cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, năm 2010

Đổng chí Lê Thị Bân, Ủy viên BCH Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy trao biểu trưng và hoa cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, năm 2010.

Đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao biểu trưng và hoa cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, năm 2016

Đồng chí Trần Lưu Quang – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao biểu trưng và hoa cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, năm 2016.

Qua đó, đã góp phần nâng cao ý thức tự tu dưỡng, tự rèn luyện, ngăn chặn một bước tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước và đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Trong công tác cải cách thủ tục hành chính, Tây Ninh xác định việc đơn giản, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính là khâu đột phá. Đến năm 2015, Tây Ninh đã giảm được 30% chi phí, 1/3 thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với năm 2010; số thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ trên 95%. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Tây Ninh các năm gần đây đều được xếp vào nhóm đạt tốt hoặc khá, năm 2015 đứng ở vị trí thứ 16/63 tỉnh thành trong cả nước (tăng 3 bậc so với năm 2014); trong khu vực Đông Nam bộ, Tây Ninh đứng ở vị trí thứ 2, chỉ xếp sau Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những chuyển biến tích cực, góp phần đưa Tây Ninh trở thành điểm đến ngày càng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Giải quyết thủ tục hành chính tại phòng một cửa UBND Thành phố Tây Ninh

Giải quyết thủ tục hành chính tại phòng một cửa UBND Thành phố Tây Ninh

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên dự khuyết BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của tỉnh, tháng 8/2015

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên dự khuyết BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của tỉnh, tháng 8/2015.

Với truyền thông yêu nước, nhân ái và nghĩa tình, Tây Ninh đã tập trung triển khai đổng bộ, hiệu quả chính sách đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội. Toàn tỉnh cố 11.980 đối tượng chính sách đang hưởng chế độ trợ cấp, trong đó có 95/1.191 Mẹ Việt Nam anh hùng, 05/31 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân còn sống; các Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đều được chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời. Từ năm 2003, Tây Ninh đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách; lũy kế từ năm 1989 đến năm 2015, tỉnh đã xây mới và sửa chữa 5.900 căn nhà tình nghĩa và nhà ở cho người có công (trong đó xây mới: 3.910 căn), tổng kinh phí: 142 tỷ đồng. Công tác giảm nghèo được đặc biệt quan tâm, từ năm 2005, tỉnh đã cơ bản xóa nhà dột nát, nhà tạm cho hộ nghèo; tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chuẩn của Trung ương) đã giảm mạnh, từ mức 8% (năm 1995) xuống còn 1,59% (năm 2015), số hộ khá, giàu tăng rõ rệt. Những năm gần đây, dù điều kiện ngân sách còn nhiều khó khăn, tỉnh vẫn luôn quan tâm hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo vay vốn sản xuất, hỗ trợ tiền điện, học phí, mua bảo hiểm y tế, trợ giúp pháp lý; quan tâm xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho đối tượng chính sách, hộ nghèo… Các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người nghèo, hiến máu nhân đạo… đã trở thành phong trào sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực và có sức lan tỏa lớn.

Đồng chí Võ Văn Phuông, UV BCHTW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho các mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh, năm 2014

Đồng chí Võ Văn Phuông, UV BCHTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho các mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh, năm 2014.

Lễ an táng các liệt sĩ đã hy sinh trên chiến trường Campuchia tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 - Tân Biên

Lễ an táng các liệt sĩ đã hy sinh trên chiến trường Campuchia tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 – Tân Biên

Đoàn viên, thanh niên Tây Ninh tham gia thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ

Đoàn viên, thanh niên Tây Ninh tham gia thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo huyện Trảng Bàng trao tặng nhà tình nghĩa

Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo huyện Trảng Bàng trao tặng nhà tình nghĩa

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng 130 con bò sinh sản cho hộ nghèo ở các huyện biên giới của tỉnh, năm 2015

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng 130 con bò sinh sản cho hộ nghèo ở các huyện biên giới của tỉnh, năm 2015.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh, ngày 05/6/2016

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh, ngày 05/6/2016

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng bức ảnh chân dung Bác Hồ cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Tây Ninh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng bức ảnh chân dung Bác Hồ cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Tây Ninh

Có thể khẳng định, sau hơn 40 năm giải phóng, nhất là sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Đảng bộ, quân và dân Tây Ninh đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tạo ra thế và lực mới cho Tây Ninh có sự phát triển mạnh mẽ, mang tính đột phá trong những chặng đường phát triển tiếp theo. Với niềm tin sâu sắc vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; với truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương; sự năng động, sáng tạo, đoàn kết, vượt khó, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức của Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà, chúng ta hoàn toàn tin tưởng và cùng phấn đấu xây dựng Tây Ninh tiếp tục đạt những thành tựu to lớn hơn, toàn diện hơn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền tảng để sớm đưa tỉnh ta cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Theo Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh Tây Ninh

Bạn có thể quan tâm