Tây Ninh: Tạo mọi điều kiện thuận lợi 6 xã đạt mục tiêu xã nông thôn mới cuối năm 2016

6 tháng đầu năm 2016, tổng vốn huy động thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh là 553.521 triệu đồng, đạt 64% so với KH.

Trong đó, vốn ngân sách là 218.056 triệu đồng; vốn tín dụng là 309.297 triệu đồng; vốn huy động doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế khác là 21.674 đồng; vốn huy động cộng đồng dân cư là 4.494 triệu đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn

Đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn

Theo báo cáo của các huyện thành phố đến nay có 1004 tiêu chí của 80 xã đã đạt chuẩn Bộ Tiêu chí nông thôn mới, trong đó, 80 xã cơ bản đạt 02 tiêu chí về quy hoạch, bưu điện; từ 70 – 78 xã đạt các tiêu chí về điện, lao động có việc làm thường xuyên, hình thức tổ chức sản xuất văn hóa, an ninh trật tự xã hội; 50 – 67 xã đạt các tiêu chí về thủy lợi, nhà ở, hộ nghèo hệ thống chính trị; từ 16 – 47 xã đạt các tiêu chí còn lại, trong đó các tiêu chí vê xây dựng cơ sở hạ tầng (trường học, giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, chợ), thu nhập, y tế có số xã đạt chuẩn còn thấp (16-37 xã).

Để phấn đấu đến cuối năm 2016 có thêm 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Tân Phong, huyện Tân Biên; Phước Ninh huyện, Dương Minh Châu; Long Thành Nam, huyện Hòa Thành; Bàu Đồn, huyện Gò Dầu; Long Thuận, huyện Bến Cầu; Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng), nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 22 xã (27,5% số xã của tỉnh); 58 xã còn lại tăng thêm từ 1-3 tiêu chí so với năm 2015 và đạt từ 7 tiêu chí trở lên, số tiêu chí đạt bình quân/xã 13.5 tiêu chí, 6 tháng cuối năm 2016, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh cần tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình. Thực hiện tốt phương châm “dân cần, dân biết, dân bàn, dân góp, dân làm, dân kiểm tra, quản lý và hưởng thụ”. Đối với các xã đã được công nhận nông thôn mới cần có biện pháp nâng cao chất lượng, củng cố, phát huy các giá trị đã đạt dược để trở thành nông thôn mới kiểu mẫu cho các xã khác tham khảo, thực hiện. Đổi với tiêu chí huyện nông thôn mới, cần bám sát theo nội dụng Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 để thực hiện, thẹo hướng XDNTM gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và quá trình đô thị hóa, gắn kết đồng bộ giữa các cấp về quy hoạch hạ tầng, dân cư và phát triển sản xuất.

Đảm bảo sự thống nhất giữa các Sở, Ngành phụ trách tiêu chí nông thôn mới và UBND các huyện, thành phố trong công tác đánh giá tiến độ thực hiện, thẩm định, công nhận tiêu chí nông thôn mới, UBND huyện chỉ công nhận xã đạt tiêu chí nông thôn mới trên cơ sở văn bản xác nhận thống nhất của các Sở, Ngành phụ trách tiêu chí nông thôn mới.

Đẩy mạnh công tác truyền thông và thi đua khen thưởng, trong đó, tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp trong tổ chức thực hiện Chương trình bằng nhiều hình thức, tuyên truyền thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí, nhất là các tiêu chí không cần nhiều vốn đầu tư (nhà ở, lao động, giáo dục, y tế, môi trường, an ninh trật tự); tiêu chí thi đua phải cao hơn những năm trước và tập trung vào các tiêu chí liên quan về sản xuất, văn hóa, xã hội, môi trường, an ninh.

Thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc tình hình, kết quả thực hiện Chương trình, nhất là chất lượng công tác thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cũng như việc giải quyết nợ đọng XDCB; kịp thời giải quyết, xử lý những vướng mắc, khó khăn, tồn tại, rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung để nâng cao hiệu quả công tác triển khai thực hiện Chương trình, phát hiện, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo ở cơ sở. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện Chương trình đúng theo quy định.

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, cắm mốc chỉ giới; tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch (xây dựng khu dân cư, sử dụng đất, sản xuất), đề án xây dựng xã nông thôn mới phù hợp quy hoạch, kế hoạch – xã hội chung, tình hình thực tiễn, đảm bảo liên kết vùng, các quy hoạch chuyên ngành (trong đó, quy hoạch sản xuất phù hợp yêu cầu tái cơ cấu nông nghiệp) và khả năng bô trí, huy động nguồn lực của địa phương.

Khẩn trương xây dựng quy hoạch quản lý Điện lực cấp tỉnh giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035, trình Bộ Công Thương phê duyệt. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chợ trên địa bàn tinh phù hợp tình hình thực tế của địa phương.

Đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện, giải ngân các nguồn vốn, nhất là các nguồn vốn đầu tư phát triển. Xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản trong XDNTM theo quy định. Khi lập kế hoạch xây dựng, mở rộng dường giao thông nông thôn phải có phương án di dời hệ thống cột điện hạ thế để không làm phát sinh tình trạng cột điện hạ thế nằm trong lòng đường giao thông nông thôn.

Đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế hợp tác, phát triển các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thích ứng với biến đổi khí hậu. Chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi; xây dựng mô hình cánh đồng lớn gắn với phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản; tổng kết đánh giá các mô hình sản xuất mới, hiệu quả để nhân rộng.

Khẩn trương xây dựng chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Tiếp tục củng cổ, phát triển các hình thức sản xuất. Tạo chuyển biển về phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp, đảm bảo hoạt động đúng quy định, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đúng thực chất và thực hiện được việc liên kết, liên doanh với doanh nghiệp, nông hộ, nhất là ở các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách giảm nghèo bền vững, tập trung ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập; phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,3%/năm. Các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 phải đạt chuẩn tiêu chí hộ nghèo đa chiều.

Duy trì, giừ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở; tích cực vận động học sinh sau khi tốt nghiệp THCS vào học các trường THPT, Trung cấp chuyên nghiệp. Nâng cao chất lượng, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong đó nâng cao hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và XDNTM mới; chủ động đào tạo, liên kết đào tạo, cung cấp lao động có tay nghề, trình độ cho các khu công nghiệp.

Tăng cường các giải pháp thực hiện nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT. Phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 73.2%. Củng cố chất lượng hoạt động các Trung tâm văn hóa, thể thao học tập cộng đồng. Nhà văn hóa ấp phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân.

Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý, khai thác, vận hành công trình cấp nước tập trung, công tác thông tin – giáo dục – truyền thông. Nghiên cứu, xây dựng, tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn 02:2009/BYT từ 50% trở lên; tăng số hộ dùng nước sạch 5 – 10% so với tổng số hộ năm 2015 và đạt 80 – 85% công suất thiết kế các trạm cấp nước.

Tiếp tục thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức về môi trường; tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp hộ gia đình, khu dân cư. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây nhiễm, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, các khu vực khai thác, chế biến khoáng sản, các làng nghề, lưu vực sông; xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Thực hiện tốt công tác xây dựng, quản lý nghĩa trang nhân dân theo quy hoạch.

Tập trung xử lý các điểm nóng về trật tự XH nông thôn; đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn XH, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Chú ý duy trì, giữ vững công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Tập trung chỉ dạo quyết liệt, tăng cường các giải pháp huy động tối đa các nguồn lực của xã hội trong XDNTM. Phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc vận động nguồn lực trong nhân dân, trong đó tuyệt đối không được yêu cầu dân đóng góp bắt buộc, việc huy động đóng góp phải trên cơ sở khả năng đóng góp tự nguyện của dân, theo từng đối tượng và không được huy động quá sức dân; tạo mọi điều kiện thuận lợi 06 xã đạt mục tiêu xã nông thôn mới cuối năm 2016. Tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký hỗ trợ phong trào XDNTM của tỉnh.

Theo Minh Đài (Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh Tây Ninh)

Bạn có thể quan tâm