Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2018

Quyết liệt thực hiện 10 giải pháp chủ yếu ngay từ đầu năm

“Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, cần tập trung triển khai đồng bộ, thực hiện hiệu quả 10 giải pháp chủ yếu ngay từ đầu năm” – đây là yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân đặt ra với lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tại hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2018, được tổ chức vào chiều 5.1.2018, tại hội trường UBND tỉnh. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Năm 2018 được dự báo giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,5% (trong ảnh: Công nhân làm việc tại Công ty TNHH May mặc First Team Việt Nam, KCN Thành Thành Công)

Năm 2018 được dự báo giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,5% (trong ảnh: Công nhân làm việc tại Công ty TNHH May mặc First Team Việt Nam, KCN Thành Thành Công)

THU NGÂN SÁCH TĂNG 3,1%

Thay mặt UBND tỉnh, trình bày kế hoạch phát triển KT-XH năm nay tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Ngọc – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định, năm 2018 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng quyết định đến kết quả thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, của HĐND và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2016-2020, đồng thời cũng là năm đánh giá giữa kỳ khả năng hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch – xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Theo dự báo, năm 2018, nền kinh tế của tỉnh tiếp tục ổn định, đáng chú ý là việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp bắt đầu có chuyển biến tích cực, ngành du lịch sẽ có bước đột phá trong tăng trưởng. Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế vẫn còn thấp; nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng rất lớn trong khi nguồn lực còn hạn hẹp; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ chủ quyền quốc gia… sẽ là những khó khăn, thách thức mà Tây Ninh đang phải đối mặt.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, mục tiêu chung của kế hoạch là tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xác định nông nghiệp và du lịch là hướng phát triển trọng tâm. Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, minh bạch. Thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá phát triển KT-XH của tỉnh giai đoạn 2017 – 2021. Phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội.

Chủ động phòng, chống thiên tai; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở tất cả các ngành, các cấp. Củng cố quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh đã đề ra 23 chỉ tiêu chủ yếu (bao gồm 10 chỉ tiêu về lĩnh vực kinh tế, 7 chỉ tiêu về lĩnh vực xã hội và 6 chỉ tiêu về lĩnh vực môi trường). Trên cơ sở ước thực hiện năm 2017, dự kiến tăng trưởng kinh tế năm 2018 khoảng 8%, trong đó, tổng thu ngân sách Nhà nước 6.907 tỷ đồng, tăng 3,1% (bao gồm thu nội địa 6.307 tỷ đồng, tăng 6%; thuế xuất nhập khẩu 600 tỷ đồng, giảm 20%).

Số lao động có việc làm tăng thêm 17.000 lao động. Tỷ lệ thất nghiệp 1,7%. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng từ 8% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 2.600 USD; phấn đấu giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản đạt 4%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng từ 14,5%; giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 6%; kim ngạch xuất khẩu tăng 22%; vốn đầu tư phát triển trên địa bàn chiếm tỷ lệ 35% GRDP; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,5%; số lao động có việc làm tăng thêm là 17.000 lao động; tỷ lệ lao động đang làm việc qua đào tạo đạt 66%; tỷ lệ che phủ của rừng đạt 36,8%.

NHÌN NHẬN NHỮNG MẶT HẠN CHẾ

Đánh giá công tác triển khai những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân chỉ ra một số hạn chế, yếu kém để rút kinh nghiệm triển khai thực hiện trong năm 2018, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.

Theo đó, các mô hình chuyển đổi tiêu thụ còn bấp bênh; liên kết chuỗi sản xuất gắn tiêu thụ và thị trường phát triển chậm. Dịch bệnh khảm lá cây mì ảnh hưởng đến diện tích, năng suất, sản lượng cây trồng gây thiệt hại lớn đến sản xuất nông nghiệp. Chỉ tiêu số xã đạt chuẩn nông thôn mới chưa đạt theo kế hoạch (kế hoạch xây dựng 8 xã, hoàn thành được 5 xã, hiện có 22/80 xã đạt nông thôn mới đạt 27,5%).

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt dự toán, nhưng các khoản thu là nguồn thu chủ lực có tính bền vững như thu từ khu vực sản xuất kinh doanh trong nước, từ khu vực ngoài quốc doanh chưa đạt dự toán; cơ cấu thu ngân sách bộc lộ nhiều vấn đề đáng quan tâm như thu từ xổ số kiến thiết vẫn chiếm tỷ trọng lớn, lớn hơn cả nguồn thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, nguồn thu từ khu vực đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng thấp trong tổng thu ngân sách. Về phía các địa phương, còn một vài huyện thu đạt thấp.

Công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ bản, giải ngân vốn còn chậm; quyết toán công trình hoàn thành chưa kịp thời; một số công trình chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ. Việc huy động các nguồn vốn bổ sung cho đầu tư phát triển chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là vốn xây dựng nông thôn mới. Thu hút đầu tư trong nước giảm so với cùng kỳ.

Chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tuy có cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân, một số bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải công suất sử dụng giường bệnh. Việc xử lý chất thải y tế ở tuyến xã còn nhiều hạn chế, chưa được thu gom, xử lý triệt để. Vệ sinh môi trường nông thôn, đô thị- nhất là thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt còn nhiều bất cập, bức xúc.

Cải cách hành chính có mặt còn hạn chế, chưa đồng bộ; còn một bộ phận cán bộ công chức chưa tâm huyết, trách nhiệm trong công việc, thiếu tính chủ động. Tình hình tội phạm tuy giảm nhưng còn ở mức cao. Tai nạn giao thông tăng về số người chết, đáng quan tâm là đã xảy ra 1 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Công tác quản lý người nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng còn nhiều khó khăn.

THỐNG NHẤT 10 NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Đối với các nhiệm vụ được đề ra tại hội nghị, các đại biểu đã nêu nhiều ý kiến đầy tâm huyết, trách nhiệm, sát với thực tế của địa phương, đồng thời thống nhất đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.

Cụ thể, thực hiện chính sách tài chính chủ động, linh hoạt, bảo đảm cân đối đủ nguồn thực hiện các chế độ chính sách đã được ban hành đúng quy định. Giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật khác đối với các dự án, công trình ngay từ khi triển khai.

Thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Đẩy mạnh việc thực hiện đề án cơ cấu lại nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với tăng chất lượng, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động đối với các ngành, lĩnh vực. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14.10.2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Đặc biệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế – xã hội tỉnh giai đoạn 2017-2021 về nguồn nhân lực, du lịch, nông nghiệp và hạ tầng kinh tế – xã hội, nhất là hạ tầng giao thông.

Quyết liệt tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, thực chất nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả, bền vững, lâu dài. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đầu tư kinh doanh, khuyến khích đổi mới công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Tiếp tục nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh.

Tăng cường quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản; giám sát, kiểm soát và kiên quyết xử lý các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Triển khai xây dựng công trình xử lý nước thải của các đô thị trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực còn yếu kém. Đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực văn hóa xã hội, nhất là những chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch năm 2017. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc.

Thực hiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo, bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, bảo đảm việc thực hiện các quyền của trẻ em; tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên. Phát triển phong trào thể dục, thể thao, nâng cao thể chất của người Việt Nam. Tăng cường công tác quản lý người nghiện và cai nghiện ma túy; nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ sở cai nghiện.

Tiếp tục quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh, không để tồn đọng, kéo dài phát sinh thành các “điểm nóng” mới, trong đó cần giải quyết sớm các vụ việc đông người, phức tạp, bức xúc.

Thi công lưới điện

Thi công lưới điện

Tập trung giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện các giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tiếp tục triển khai đồng bộ, đúng lộ trình Đề án xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 15.4.2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác ngoại giao kinh tế thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 6.7.2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường củng cố xây dựng chính quyền và đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với kỷ luật, kỷ cương; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm