Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT tuyến cơ sở

Nhân Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam 1.7, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT.

Người dân có BHYT làm thủ tục khám bệnh tại TTYT Tân Biên

Người dân có BHYT làm thủ tục khám bệnh tại TTYT Tân Biên

Mục tiêu của Kế hoạch là tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHYT nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị – xã hội, các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về BHYT, nâng cao chất lượng BHYT tại tuyến cơ sở, đáp ứng sự hài lòng của người tham gia BHYT, hướng tới BHYT toàn dân.

Giúp nhân dân trong tỉnh cũng như mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiểu rõ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày BHYT Việt Nam. Khẳng định sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta đối với sự nghiệp cho nhân dân, trên cơ sở đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức và cá nhân trong việc chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật về BHYT.

Nâng cao nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách pháp luật BHYT; đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ người có thẻ BHYT của người làm công tác BHYT và đội ngũ cán bộ y tế, đảm bảo quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT trên địa bàn tỉnh. Công tác truyền thông phải được tiến hành đồng bộ, rộng khắp và đạt hiệu quả thiết thực.

Một số hoạt động chính của Kế hoạch như: tuyên truyền các văn bản liên quan đến BHYT; tập trung tuyên truyền những nội dung của chính sách, pháp luật BHYT, trọng tâm là việc tuyên truyền những quy định mới của chính sách BHYT như điều chỉnh giá dịch vụ y tế, thủ tục tham gia BHYT theo hộ gia đình, thủ tục khám bệnh, chữa bệnh, chế độ thông tuyến khám chữa bệnh BHYT, phòng chống các hành vi lạm dụng, gian lận, trục lợi quỹ BHYT.

Thực hiện treo băng ron, biểu ngữ tuyên truyền tại cổng cơ quan, đơn vị và trên các tuyến đường chính; tổ chức các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương như: mít tinh, hội thảo, tọa đàm, đăng tin bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh…

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm