Liên hiệp Hội Tây Ninh: Nơi tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) tỉnh Tây Ninh được thành lập theo Quyết định số 148/QÐ.CT ngày 7.10.2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân tặng lẵng hoa cho lãnh đạo Liên hiệp Hội Tây Ninh chúc mừng “Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18.5”

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân tặng lẵng hoa cho lãnh đạo chúc mừng “Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18.5”

Liên hiệp Hội là thành viên của Liên hiệp các và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh; có chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN), làm cầu nối giữa các hội thành viên (HTV) với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức khác nhằm tạo điều kiện phát huy khả năng, sức cống hiến của đội ngũ trí thức KH&CN trong phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh.

Qua 15 năm hoạt động, Liên hiệp Hội Tây Ninh ngày càng phát huy vai trò với việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6.8.2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh , đất nước”, và Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1.11.2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp , hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Đặc biệt, Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16.4.2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” xác định Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN, nơi tập hợp đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh thực hiện các nhiệm vụ: Thông tin phổ biến kiến thức KH&CN; Tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TV,PB&GÐXH); tổ chức Hội thi Sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật; Tôn vinh trí thức; Tham gia nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN…

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Liên hiệp Hội Tây Ninh đã gặp rất nhiều khó khăn về nguồn lực. Tuy nhiên với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên hiệp Hội Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ngành, đơn vị liên quan và sự nỗ lực phấn đấu của các HTV, Liên hiệp Hội Tây Ninh đã từng bước lớn mạnh, đóng góp tích cực vào những thành tựu kinh tế – xã hội tỉnh nhà.

Thực hiện công tác chính trị, tư tưởng, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Đảng đoàn và Ban Chấp hành Liên hiệp Hội thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ trí thức KH&CN gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghề nghiệp của các Hội thành viên, triển khai học tập và tham mưu Tỉnh ủy tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến tổ chức hoạt động của Liên hiệp Hội và lĩnh vực KH&CN bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng (hội thảo, sinh hoạt nội bộ, thi đua cao điểm, diễn đàn khoa học công nghệ…).

Được thành lập ngày 7.10.2003, Liên hiệp Hội Tây Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần I nhiệm kỳ 2005-2010 có 7 hội thành viên (Hội Làm vườn, Hội Đông y, Hội Y dược học, Hội Điều dưỡng, Hội Luật gia, Hội Kiến trúc sư, Hội Tin học) với 5.170 hội viên. Qua thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, Liên hiệp Hội đã được quan tâm củng cố, kiện toàn và phát triển.

Đến Đại hội lần II (nhiệm kỳ 2010-2015), Liên hiệp Hội đã phát triển thêm 3 hội thành viên: Hội Thống kê, Hội Châm cứu, Hội Hoa lan cây cảnh (nay là Hội Sinh vật cảnh), nâng tổng số hội thành viên lên 5.570 người. Và tại kỳ Đại hội lần III nhiệm kỳ 2015-2020, Liên hiệp Hội có 18 hội thành viên với 10.600 hội viên (tăng 8 hội thành viên, gồm: Hội Y dược học Hội Kế hoạch hoá gia đình, Hội Khoa học Tâm lý giáo dục, Trường cao đẳng Sư phạm, Trường trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật, Trung tâm Thông tin – Ứng dụng tiến bộ KH&CN, Trường Chính trị, Trường cao đẳng Nghề).

Đến nay, Liên hiệp Hội Tây Ninh có 18 hội thành viên với 8.978 hội viên (kết nạp thêm 1 hội viên tập thể là Trường trung cấp Y tế và giải thể 1 hội thành viên là Hội Làm vườn). Đảng đoàn Liên hiệp Hội được thành lập, đã lãnh đạo tốt hoạt động Liên hiệp Hội và lực lượng trí thức tỉnh nhà.

Trong những năm qua, cơ quan Liên hiệp Hội và các HTV luôn quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức KH&CN qua các phương tiện thông tin đại chúng, tập san, trang tin điện tử, hội thảo, triển lãm, tập huấn hướng dẫn…

Từ đầu năm 2011 đến nay, Liên hiệp Hội phát hành Tập san Khoa học và Đời sống – là tiếng nói của lực lượng trí thức Tây Ninh với số lượng phát hành 1.000 cuốn/số (4 số/năm) với chất lượng ngày càng được nâng cao. Ngoài ra, Liên hiệp Hội phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các tập san về và bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Năm 2012, Liên hiệp Hội xây dựng Website nhằm tạo điều kiện trong việc trao đổi, cung cấp thông tin trong hệ thống Liên hiệp Hội, giữa Liên hiệp Hội với đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh.

Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 18/2011/QÐ-UBND ngày 21.6.2011 quy định về hoạt động TV,PB&GÐXH của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh, đó là cơ sở pháp lý để Liên hiệp Hội thực hiện nhiệm vụ TV,PB&GÐXH.

Từ năm 2012 đến nay, cơ quan Liên hiệp Hội và các hội thành viên đã tham gia thẩm định 5 đề tài, dự án đầu tư; tham gia nghiệm thu 1 đề tài; làm ủy viên phản biện trong Hội đồng thẩm định dự án quy hoạch, chương trình và các công trình trọng điểm của tỉnh; góp ý dự án luật, đề án, nhiệm vụ KH&CN hằng năm…

Trong 5 năm (2014-2018), Liên hiệp Hội cũng đã thực hiện phản biện 2 quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện, 2 báo cáo kinh tế kỹ thuật và giám định xã hội, 5 đề án, dự án, chương trình… của tỉnh.

Từ năm 2008 đến nay, Liên hiệp Hội là cơ quan thường trực tổ chức 5 lần Hội thi Sáng tạo KH&KT (từ hội thi lần thứ 6 đến hội thi lần thứ 10, 2 năm/lần), với tổng số 560 giải pháp tham gia dự thi, kết quả có 192 giải pháp đoạt giải cấp tỉnh.

Đồng thời xét chọn 39 giải pháp gửi dự thi toàn quốc, kết quả đoạt 8 giải (bao gồm: 1 giải Nhì, 2 giải Ba, 5 giải Khuyến khích). Các giải pháp đoạt giải được áp dụng vào sản xuất và đời sống, phù hợp với điều kiện thực tế của ngành, địa phương, doanh nghiệp, có ý nghĩa về mặt khoa học và kỹ thuật, mang lại hiệu quả cụ thể về mặt kinh tế – xã hội, trong đó có nhiều giải pháp nổi bật trong ứng dụng.

Liên hiệp Hội cũng đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn triển khai 8 lần cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc, kết quả đạt 3 giải Khuyến khích trong 3 cuộc thi (lần thứ 7, lần thứ 13 và lần thứ 14).

Hằng năm, Liên hiệp Hội phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức các hoạt động chào mừng “Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18.5” nhằm tôn vinh đội ngũ trí thức hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, tôn vinh các nhà sáng chế không chuyên, đồng thời giao lưu trao đổi kinh nghiệm và phát huy tiềm năng sáng tạo, sáng kiến trong quần chúng nhân dân, phát huy hơn nữa sức sáng tạo của đội ngũ khoa học, đội ngũ tri thức tỉnh Tây Ninh.

Thực hiện hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống, Liên hiệp Hội Tây Ninh tham gia các Hội đồng tư vấn, xét chọn, nghiệm thu các đề tài nghiên cứu ứng dụng KH&CN… Từ năm 2010 đến nay, các hội thành viên đã triển khai thực hiện 571 đề tài cấp trường, cấp đơn vị; 101 đề tài cấp cơ sở; 21 đề tài cấp tỉnh; 14 dự án; 2 đề án; 25 mô hình đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Qua 15 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp Hội tỉnh Tây Ninh ngày càng khẳng định vai trò tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức KH&CN. Liên hiệp Hội đã có bước củng cố và phát triển về tổ chức. Hội thành viên trong hệ thống Liên hiệp Hội tăng lên về số lượng và chất lượng; phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các hội thành viên và hội viên phát huy tiềm năng trí tuệ của mình để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá.

Với những thành tích ấy, Liên hiệp Hội Tây Ninh đã được UBND tỉnh, Liên hiệp Hội Việt Nam tặng cờ và nhiều bằng khen cho tập thể và cá nhân; Liên hiệp Hội Tây Ninh có 2 cá nhân được tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu” toàn quốc, được nhận cúp và bằng khen của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Trong thời gian tới, Liên hiệp các tiếp tục nỗ lực phấn đấu để xứng đáng là tổ chức chính trị – xã hội, đại diện cho lực lượng trí thức khoa học công nghệ, tích cực góp phần đưa khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế – xã hội, phát triển kinh tế tri thức, góp phần đưa tỉnh Tây Ninh thành tỉnh công nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

DƯƠNG THỊ THU HIỀN
CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT TỈNH TÂY NINH

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm