Huyện Gò Dầu: Phấn đấu đạt huyện Nông thôn mới vào năm 2020

Đến tháng 6.2016, huyện có 2 xã Phước Trạch và Phước Đông đạt chuẩn NTM.

Lãnh đạo xã Phước Trạch đón nhận bằng công nhận xã nông thôn mới

Lãnh đạo xã Phước Trạch đón nhận bằng công nhận xã nông thôn mới.

Huyện Gò Dầu từ khi triển khai thực Chương trình mục tiêu quốc gia (NTM), đến tháng 6.2016 đã có 2 xã Phước Trạch và Phước Đông đạt chuẩn NTM.

Hiện có 4 xã đạt 14 TC gồm Bàu Đồn, Cẩm Giang, Phước Thạnh, Thanh Phước; 2 xã đạt 12 TC là Hiệp Thạnh và Thạnh Đức.

Tính theo TC, 8/8 xã đều đạt 10 TC cơ bản; có 4 xã đạt TC 10 về thu nhập là Phước Trạch, Phước Đông, Bàu Đồn, Thanh Phước. Tính bình quân số TC mỗi xã trên địa bàn huyện đạt được 14,875/19 TC.

Mục tiêu chung của huyện là phấn đấu đến năm 2020 huyện Gò Dầu đạt “Huyện nông thôn mới”. Mục tiêu thực hiện trong giai đoạn 2016- 2020 là 8/8 xã đạt chuẩn NTM, theo lộ trình: năm 2016 xã Bàu Đồn, năm 2017 xã Thanh Phước và Phước Thạnh, năm 2018 xã Cẩm Giang và Hiệp Thạnh, năm 2019 xã Thạnh Đức.

Theo N.H (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm