Họp Hội đồng duyệt kịch bản và duyệt nghiệm thu phim tài liệu 180 năm – Tây Ninh hình thành và phát triển.

Ngày 27/5/2016, Hội đồng duyệt kịch bản và duyệt nghiệm thu phim tài liệu tổ chức họp góp ý kịch bản phim tài liệu do HTV xây dựng về các nội dung: số lượng tập phim, tên và những sự kiện quan trọng, những nhân vật tiêu biểu trong từng tập phim tài liệu .

Ông Dương Văn Phong, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch phát biểu tại cuộc họp.

Ông Dương Văn Phong, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch phát biểu tại cuộc họp.

Để đảm bảo nội dung và chất lượng phim tài liệu, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập Hội đồng duyệt kịch bản và duyệt nghiệm thu phim tài liệu 180 năm – Tây Ninh hình thành và phát triển (Hội đồng) do đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc,  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng.

Nội dung phim thể hiện lịch sử hình thành vùng đất, truyền thống dựng nước và giữ nước của quân dân Tây Ninh qua hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ biên giới Tây Ninh và những thành tựu đạt được trong những năm đổi mới.

Các thành viên Hội đồng đã nghiên cứu sâu các tài liệu lịch sử của tỉnh, tập hợp, sưu tầm các tư liệu có giá trị, góp ý tâm huyết cho từng nội dung, từng chi tiết trong dự thảo phim tài liệu.

Tại cuộc họp, nhiều ý kiến góp ý kịch bản phim tài liệu 180 năm – Tây Ninh hình thành và phát triển.

Kết luận cuộc họp, Đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng thống nhất phim tài liệu gồm 7 tập, chia giai đoạn, với tên từng tập đề xuất như sau

Tập 1 (1836 – 1861): Phủ Tây Ninh

Tập 2 (1861 – 1945): Ánh sáng soi đường

Tập 3 (1945 – 1954): Lên ngàn

Tập 4 (1954 – 1975): Hành trình giải phóng

Tập 5 (1975 – 1985): Màu xanh của ý Đảng lòng dân

Tập 6 (1986 – 1996): Đồng hành đổi mới

Tập 7 (1996 – 2016): Hội nhập  phát triển

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – đơn vị Thường thực Hội đồng chịu trách nhiệm tập hợp các góp ý, đồng thời tập hợp các phim tài liệu hiện có của tỉnh, chuyển HTV điều chỉnh, hoàn chỉnh kịch bản phim tài liệu để tiến hành dựng phim.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm