Di Tích Lịch Sử

Di Tích Lịch Sử

Di tích Lịch sử – Văn hóa Khám Đường Tây Ninh

Khám đường Tây Ninh còn có tên gọi là trại giam, là một trong những nhà tù mà thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã giam cầm đày đọa đồng bào, những người yêu nước, những người chiến sĩ cách mạng thuộc nhiều thế hệ, không may bị sa vào tay giặc.