Lễ Hội Truyền Thống

Lễ Hội Truyền Thống

Tháng Tư qua vài Lễ Kỳ Yên

Trung tuần tháng Ba âm lịch vừa qua đi với rộn rịp các lễ hội cúng đình. Cả bốn ngôi đình di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đều tổ chức lễ hội Kỳ yên. Phía Nam tỉnh có đình Gia Lộc và An Tịnh, phía Bắc có đình Hiệp Ninh và Long Thành, đều là đình của những làng cổ nhất có từ thời “đàng cựu”.